1. مشخصات درس


عنوان درس: مدیریت گردشگری

کد درس: 2212918

گروه درس:

عنوان رشته: علوم ورزشی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

تعداد واحد: 2

ساعات تدریس در هفته: 2

درس عملی همنیاز: ندارد


2. مشخصات درس عملی هم‌نیاز (در صورت وجود)


3. منابع درسی برگزیده


عنوان منبع فایل لینک

4. عناوین و موضوعات کلی کلاس


تاریخ موضوع جلسه مدرس فایل لینک
1 - -
2 1398/07/07 اصول و مبانی گردشگری شیرین زردشتیان - -
3 1398/07/14 دیدگاههای مختلف گردشگری شیرین زردشتیان - -
4 1398/07/21 اصول توریسم گردشگری شیرین زردشتیان - -
5 1398/07/28 تاریخچه توریسم شیرین زردشتیان - -
6 1398/08/12 تاریخچه توریسم ورزشی شیرین زردشتیان - -
7 1398/08/19 تئوری های توریسم و توریسم ورزشی شیرین زردشتیان - -
8 1398/08/26 استراتژی های توریسم شیرین زردشتیان - -
9 1398/09/03 استراتژی های توریسم ورزشی شیرین زردشتیان - -
10 1398/09/10 الگوی جذب توریسم و توریسم گردشگری شیرین زردشتیان - -
11 1398/09/17 دیدگاههای گردشگری و راهکارهای توسعه توریسم شیرین زردشتیان - -
12 1398/09/24 دیدگاههای گردشگری و راهکارهای توسعه توریسم ورزشی شیرین زردشتیان - -
13 1398/10/01 آمیخته بازاریابی در توریسم شیرین زردشتیان - -
14 1398/10/08 آمیخته بازاریابی در توریسم ورزشی شیرین زردشتیان - -
15 1398/10/15 ارتباطات و توریسم شیرین زردشتیان - -
16 1398/10/22 بررسی نقش تبلیغات در توریسم ورزشی شیرین زردشتیان - -
17 1398/10/29 بررسی توریسم ورزشی مجازی شیرین زردشتیان - -

عنوان درس عملی هم‌نیاز نام و نام خانوادگي مدرس یا مدرسین بخش عملی تعداد واحد تعداد ساعات تدریس در هفته
1

5. نحوۀ سنجش و ارزشیابی


معیارهای ارزشیابی درصد نمره از نمره نهایی زمان برگزاری آخرین مهلت ارائه
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
آزمون‌های مستمر کلاسی 2 % 1398/09/10
تکالیف درسی (ترجمه• تحقیق یا پروژه• سمینار• ) 2 %
آزمون میان‌ترم 2 % 1398/08/26
حضور فعال در کلاس 2 %
آزمون پایانی 10 % 1398/10/30
سایر موارد 2 %

6. وسایل کمک آموزشی