1. مشخصات درس


عنوان درس: مبانی مدیریت

کد درس: 2212805

گروه درس:

عنوان رشته: علوم ورزشی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 2

ساعات تدریس در هفته: دو ساعت

درس عملی همنیاز: ندارد


2. مشخصات درس عملی هم‌نیاز (در صورت وجود)


3. منابع درسی برگزیده


عنوان منبع فایل لینک

4. عناوین و موضوعات کلی کلاس


تاریخ موضوع جلسه مدرس فایل لینک
1 - -
2 1398/07/03 تاریخچه اصول و مبانی مدیریت همایون عباسی - -
3 1398/07/10 نظریه های کلاسیک مدیریت همایون عباسی - -
4 1398/07/17 نظریات نیو کلاسیک مدیریت همایون عباسی - -
5 1398/07/24 تیوری های نوین مدیریت همایون عباسی - -
6 1398/08/01 وظایف مدیریت همایون عباسی - -
7 1398/08/08 برنامه ریزی در مدیریت، مزایا و محاسن همایون عباسی - -
8 1398/08/22 رهبری و سازماندهی و انواع آنها همایون عباسی - -
9 1398/08/29 آزمون میان ترم همایون عباسی - -
10 1398/09/06 تصمیم گیری و انواع آن همایون عباسی - -
11 1398/09/13 نظارت و کنترل در مدیریت همایون عباسی - -
12 1398/09/20 مدیریت خلاقیت و نوآوری در ورزش همایون عباسی - -
13 1398/09/27 کار آفرینی در ورزش همایون عباسی - -
14 1398/10/04 مدیریت بازاریابی در ورزش همایون عباسی - -
15 1398/10/11 مدیریت استراتژیک در ورزش همایون عباسی - -
16 1398/10/18 مدیریت رویدادها در ورزش همایون عباسی - -
17 1398/10/22 آزمون پایان ترم همایون عباسی - -

عنوان درس عملی هم‌نیاز نام و نام خانوادگي مدرس یا مدرسین بخش عملی تعداد واحد تعداد ساعات تدریس در هفته
1

5. نحوۀ سنجش و ارزشیابی


معیارهای ارزشیابی درصد نمره از نمره نهایی زمان برگزاری آخرین مهلت ارائه
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
آزمون‌های مستمر کلاسی 0 % 1398/08/07 03:00 1398/08/15 03:00
تکالیف درسی (ترجمه• تحقیق یا پروژه• سمینار• ) 2 % 1398/08/15 03:00 1398/10/18 03:00
آزمون میان‌ترم 4 % 1398/09/20 03:00 1398/09/27 03:00
حضور فعال در کلاس 0 % 1398/06/20 03:00 1398/09/27 15:00
آزمون پایانی 14 % 1398/10/22 08:00 1398/10/22 08:00
سایر موارد 0 % 1398/06/20 08:00 1398/10/18 08:00

6. وسایل کمک آموزشی


کلاس درس
ویدئو پروژکتور
تخته وایت برد