1. مشخصات درس


عنوان درس: مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی

کد درس: 2212656

گروه درس:

عنوان رشته: مدیریت راهبردی در ورزش

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تعداد واحد: 2

ساعات تدریس در هفته: دو ساعت

درس عملی همنیاز: ندارد


2. مشخصات درس عملی هم‌نیاز (در صورت وجود)


3. منابع درسی برگزیده


عنوان منبع فایل لینک

4. عناوین و موضوعات کلی کلاس


تاریخ موضوع جلسه مدرس فایل لینک
1 - -
2 1398/07/01 تاریخچه مدیریت عملکرد، تعاریف مدیریت عملکرد همایون عباسی - -
3 1398/07/08 اصول و مولفه های مدیریت عملکرد همایون عباسی - -
4 1398/07/15 فرایند مدیریت عملکرد، عوامل موثر در موفقیت مدیریت عملکرد همایون عباسی - -
5 1398/07/22 مزایا و معایب مدیریت عملکرد، ابعاد سیستم مدیریت عملکرد همایون عباسی - -
6 1398/07/29 ارزیابی عملکرد و ضرورت آن در سازمان های ورزشی همایون عباسی - -
7 1398/08/06 اهداف ارزیابی عملکرد، فرایند ارزیابی عملکرد همایون عباسی - -
8 1398/08/13 مدل ها و الگو های سیستم ارزیابی عملکرد، رویکردهای ارزیابی عملکرد همایون عباسی - -
9 1398/08/20 آزمون میان ترم همایون عباسی - -
10 1398/08/27 خطاهای بالقوه در سیستم ارزیابی عملکرد، عوامل اثرگذار بر ارزیابی عملکرد همایون عباسی - -
11 1398/09/04 مفاهیم کارایی و اثربخشی و رابطه آنها با یکدیگر همایون عباسی - -
12 1398/09/11 مفهوم بهره وری و عوامل اثرگذار بر سیستم بهره وری سازمانها همایون عباسی - -
13 1398/09/18 مدیریت بحران، انواع بحران، مراحل اصلی مدیریت بحران همایون عباسی - -
14 1398/09/25 مدیریت بحران، انواع بحران، مراحل اصلی مدیریت بحران همایون عباسی - -
15 1398/09/25 کنترل بحران، انواع سیستم های کنترل مدیریت بحران و مراحل برنامه ریزی آن و چرخه عمر مدیریت بحران همایون عباسی - -
16 1398/10/02 سطوح مدیریت عملکرد(فردی-تیمی-سازمانی) همایون عباسی - -
17 1398/10/09 الگوهای مدیریت عملکرد درسطح فرد- تیم - سازمان همایون عباسی - -
18 1398/10/09 الگوهای مدیریت عملکرد درسطح فرد- تیم - سازمان همایون عباسی - -
19 1398/10/16 آزمون پایان ترم همایون عباسی - -
20 1398/10/22 آزمون پایان ترم همایون عباسی - -

عنوان درس عملی هم‌نیاز نام و نام خانوادگي مدرس یا مدرسین بخش عملی تعداد واحد تعداد ساعات تدریس در هفته
1

5. نحوۀ سنجش و ارزشیابی


معیارهای ارزشیابی درصد نمره از نمره نهایی زمان برگزاری آخرین مهلت ارائه
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
آزمون‌های مستمر کلاسی 0 %
تکالیف درسی (ترجمه• تحقیق یا پروژه• سمینار• ) 2 %
آزمون میان‌ترم 4 % 1398/08/20 02:30 1398/06/10 04:02
حضور فعال در کلاس 0 %
آزمون پایانی 14 % 1398/10/22 22:02
سایر موارد 0 %

6. وسایل کمک آموزشی


کلاس درس
ویدئو پروژکتور
صفحه نمایش
کیس و مونیتور
وایت بوردوماژیک