1. مشخصات درس


عنوان درس: مدیریت اداری و مالی در ورزش

کد درس: 2212655

گروه درس:

عنوان رشته: مدیریت راهبردی در ورزش

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تعداد واحد: 2

ساعات تدریس در هفته: دو ساعت

درس عملی همنیاز: ندارد


2. مشخصات درس عملی هم‌نیاز (در صورت وجود)


3. منابع درسی برگزیده


عنوان منبع فایل لینک

4. عناوین و موضوعات کلی کلاس


تاریخ موضوع جلسه مدرس فایل لینک
1 1398/07/02 تاریخچه بودجه، کلیات بودجه همایون عباسی - -
2 1398/07/09 تعاریف و اصول بودجه همایون عباسی - -
3 1398/07/16 طبقه بندی بودجه همایون عباسی - -
4 1398/07/23 سازمان های بودجه ای همایون عباسی - -
5 1398/07/30 تنطیم و پیشنهاد بودجه همایون عباسی - -
6 1398/08/14 تصویب بودجه ، همایون عباسی - -
7 1398/08/21 اجرای بودجه همایون عباسی - -
8 1398/08/28 آزمون میان ترم همایون عباسی - -
9 1398/09/05 نقش دولت در اقتصاد همایون عباسی - -
10 1398/09/12 سیکل بودجه همایون عباسی - -
11 1398/09/19 روش های تنطیم بودجه همایون عباسی - -
12 1398/09/26 کنترل اجرای بودجه همایون عباسی - -
13 1398/10/03 انواع بودجه همایون عباسی - -
14 1398/10/10 کسر بودجه و تفریغ بودجه همایون عباسی - -
15 1398/10/17 بررسی ساختار بودجه در برخی کشورها همایون عباسی - -
16 1398/11/01 آزمون پایان ترم همایون عباسی - -

عنوان درس عملی هم‌نیاز نام و نام خانوادگي مدرس یا مدرسین بخش عملی تعداد واحد تعداد ساعات تدریس در هفته

5. نحوۀ سنجش و ارزشیابی


معیارهای ارزشیابی درصد نمره از نمره نهایی زمان برگزاری آخرین مهلت ارائه
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
آزمون‌های مستمر کلاسی 0 % 1398/06/05 03:00 1398/06/05 03:00
تکالیف درسی (ترجمه• تحقیق یا پروژه• سمینار• ) 3 % 1398/06/05 03:00 1398/06/05 03:00
آزمون میان‌ترم 4 % 1398/09/05 04:00 1398/06/05 03:00
حضور فعال در کلاس 0 % 1398/06/05 03:00 1398/06/05 03:00
آزمون پایانی 13 % 1398/11/01 10:00 1398/11/01 10:00
سایر موارد 0 % 1398/06/05 10:00 1398/11/01 10:00

6. وسایل کمک آموزشی


کلاس
تخته وایت برد
ویدیو پروژکتور