1. مشخصات درس


عنوان درس: بدنسازی ویژه رشته های ورزشی

کد درس: 2212570

گروه درس:

عنوان رشته: فیزیولوژی ورزشی کاربردی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تعداد واحد: 2

ساعات تدریس در هفته: 90 دقیقه

درس عملی همنیاز: ندارد


2. مشخصات درس عملی هم‌نیاز (در صورت وجود)


عنوان درس عملی هم‌نیاز نام و نام خانوادگي مدرس یا مدرسین بخش عملی تعداد واحد تعداد ساعات تدریس در هفته

3. منابع درسی برگزیده


عنوان منبع فایل لینک

4. عناوین و موضوعات کلی کلاس


تاریخ موضوع جلسه مدرس فایل لینک
1 1398/11/20 معرفی رشته و توضیحات مقدماتی عبدالحسین پرنو - -
2 1398/11/27 معرفی رشته های ورزشی توسط دانشجویان و تایید نهایی توسط مدری عبدالحسین پرنو - -
3 1398/12/04 ارایه توسط دانشجویان عبدالحسین پرنو - -
4 1398/12/11 ارایه توسط دانشجویان عبدالحسین پرنو - -
5 1398/12/25 نیازهای فیزیولوژیکی رشته های ورزشی مختلف عبدالحسین پرنو - -
6 1399/01/17 نیازهای فیزیولوژیکی در رشته های مختلف ورزشی عبدالحسین پرنو - -
7 1399/01/24 ارزیابی ورزشکاران در رشته های ورزشی مختلف عبدالحسین پرنو - -
8 1399/02/07 ارایه توسط دانشجویان عبدالحسین پرنو - -
9 1399/02/14 ارایه توسط دانشجویان عبدالحسین پرنو - -
10 1399/02/21 مروری بر اصول تمرینات عبدالحسین پرنو - -
11 1399/02/28 برنامه نویسی تمرینات عبدالحسین پرنو - -
12 1399/02/30 برنامه نویسی تمرین عبدالحسین پرنو - -
13 1399/03/11 بررسی برنامه های تمرینی و پروژه های دانشجویان عبدالحسین پرنو - -
14 1399/03/18 بررسی برنامه های تمرینی و پروژه های دانشجویان عبدالحسین پرنو - -

3. نحوۀ سنجش و ارزشیابی


معیارهای ارزشیابی درصد نمره از نمره نهایی
گزارش کار 50 %
تکالیف کلاسی 30 %
حضور فعال در کلاس 10 %
حضور فعال در کلاس 0 %
آزمون پایانی 10 %
سایر موارد %

4. محل تشکیل کلاس


اطلاعاتی وارد نشده است


5. وسایل کمک آموزشی