1. مشخصات درس


عنوان درس: اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

کد درس: 2212559

گروه درس:

عنوان رشته: فیزیولوژی ورزشی کاربردی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تعداد واحد: 2

ساعات تدریس در هفته: 90 دقیقه

درس عملی همنیاز: ندارد


2. مشخصات درس عملی هم‌نیاز (در صورت وجود)


3. منابع درسی برگزیده


عنوان منبع فایل لینک

4. عناوین و موضوعات کلی کلاس


تاریخ موضوع جلسه مدرس فایل لینک
1 1399/07/05 معرفی و آشنایی دانشجویان با دوره و درس عبدالحسین پرنو - -
2 1399/07/12 تعاریف علم تمرین و واژه های مربوطه عبدالحسین پرنو - -
3 1399/07/19 اصول تمرین عبدالحسین پرنو - -
4 1399/08/03 اصول تمرین عبدالحسین پرنو - -
5 1399/08/10 تمرین و چرخه های مربوطه عبدالحسین پرنو - -
6 1399/08/17 متغیرهای تمرین عبدالحسین پرنو - -
7 1399/08/24 عناصر کلیدی موفقیت در ورزشکاران عبدالحسین پرنو - -
8 1399/09/01 چگونگی مانیتور کردن ورزشکاران در تمرین عبدالحسین پرنو - -
9 1399/09/08 چگونگی مانیتور کردن ورزشکاران در تمرین عبدالحسین پرنو - -
10 1399/09/08 ارایه دانشجویان عبدالحسین پرنو - -
11 1399/09/15 میان ترم عبدالحسین پرنو - -
12 1399/09/22 اصول طراحی تمرین 1 عبدالحسین پرنو - -
13 1399/09/29 اصول طراحی تمرین 2 عبدالحسین پرنو - -
14 1399/10/06 ارایه توسط دانشجویان عبدالحسین پرنو - -
15 1399/10/13 یافته های جدید در علم تمرین عبدالحسین پرنو - -

عنوان درس عملی هم‌نیاز نام و نام خانوادگي مدرس یا مدرسین بخش عملی تعداد واحد تعداد ساعات تدریس در هفته

5. نحوۀ سنجش و ارزشیابی


معیارهای ارزشیابی درصد نمره از نمره نهایی زمان برگزاری آخرین مهلت ارائه
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
آزمون‌های مستمر کلاسی 0 %
تکالیف درسی (ترجمه• تحقیق یا پروژه• سمینار• ) 10 %
آزمون میان‌ترم 10 %
حضور فعال در کلاس 10 %
آزمون پایانی 70 %
سایر موارد 0 %

6. وسایل کمک آموزشی