1. مشخصات درس


عنوان درس: فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت بدنی

کد درس: 2212544

گروه درس:

عنوان رشته: فیزیولوژی ورزشی کاربردی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تعداد واحد: 2

ساعات تدریس در هفته: 90 دقیقه

درس عملی همنیاز: ندارد


2. مشخصات درس عملی هم‌نیاز (در صورت وجود)


3. منابع درسی برگزیده


عنوان منبع فایل لینک

4. عناوین و موضوعات کلی کلاس


تاریخ موضوع جلسه مدرس فایل لینک
1 1398/11/19 مقدمه و تعاریف اصطلاحات عبدالحسین پرنو - -
2 1398/11/26 فیزیولوژی سلول عبدالحسین پرنو - -
3 1398/12/03 فیزیولوژی سلول عبدالحسین پرنو - -
4 1398/12/10 بافت عصبی عبدالحسین پرنو - -
5 1398/12/17 ارایه دانشجویان عبدالحسین پرنو - -
6 1398/12/24 دستگاه عصبی عبدالحسین پرنو - -
7 1399/01/16 دستگاه عصبی عبدالحسین پرنو - -
8 1399/01/23 آزمون میان ترم عبدالحسین پرنو - -
9 1399/01/30 دستگاه عضلانی عبدالحسین پرنو - -
10 1399/02/06 دستگاه عضلانی عبدالحسین پرنو - -
11 1399/02/13 ارایه دانشجویان عبدالحسین پرنو - -
12 1399/02/20 دستگاه قلبی عبدالحسین پرنو - -
13 1399/02/27 دستگاه تنفسی عبدالحسین پرنو - -
14 1399/03/03 دستگاه قلبی - تنفسی عبدالحسین پرنو - -
15 1399/03/10 ارایه دانشجویان عبدالحسین پرنو - -
16 1399/03/17 ارایه مطالب جدید عبدالحسین پرنو - -

عنوان درس عملی هم‌نیاز نام و نام خانوادگي مدرس یا مدرسین بخش عملی تعداد واحد تعداد ساعات تدریس در هفته

5. نحوۀ سنجش و ارزشیابی


معیارهای ارزشیابی درصد نمره از نمره نهایی زمان برگزاری آخرین مهلت ارائه
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
آزمون‌های مستمر کلاسی 0 %
تکالیف درسی (ترجمه• تحقیق یا پروژه• سمینار• ) 15 % 1398/12/17 1399/03/10
آزمون میان‌ترم 10 % 1399/01/23 10:00
حضور فعال در کلاس 10 % 1398/11/19 1399/03/17
آزمون پایانی 60 %
سایر موارد 5 %

6. وسایل کمک آموزشی


ویدئو پروژکتور
وایت بورد
کلاس تئوری