بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : اجرای طرح های پژوهشی برون دانشگاهی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: طرح های پژوهشی برون دانشگاهی آن دسته از طرح های پژوهشی هستند که توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه به عنوان مجری انجام می شوند و قرارداد این طرح ها بین دستگاه کارفرما و معاونت پژوهشی دانشگاه انعقاد می شود. مسئولیت نظارت بر اجرای قرارداد طرح های پژوهشی با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه می باشد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

 • اشخاص
 • حقیقی
 • و
 • حقوقی
 • خارج
 • از
 • دانشگاه،
 • اعم
 • از
 • دستگاه
 • های
 • اجرایی
 • و
 • کسب
 • و
 • کارها

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

1. پروپوزال طرح پژوهشی 2. قرارداد طرح های پژوهشی مشترک 3. قرارداد داخلی طرح های پژوهشی


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه های وزارت علوم در زمینه قراردادهای پژوهشی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

50-70 خدمت گیرنده خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

بسته به طرح پژوهشی (نامشخص)


تواتر

نامشخص

تعداد بار مراجعه حضوری:

2 بار (جهت امضا قرارداد داخلی و تحویل گزارش صحافی) در صورت بروز عدم مشکل


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
اتوماسیون اداری


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
در صورتی که کارفرما دستگاه غیردولتی باشد

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
هر دستگاه اجرایی شبکه دولت خروجی های پروژه و نظرات کارفرما

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 انعقاد قرارداد طرح های پژوهشی برون دانشگاهی
2 پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی برون دانشگاهی
3 ارائه گواهی خاتمه طرح پژوهشی برون دانشگاهی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

انعقاد قرار داد طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

ارسال نامه سند مالی

ارائه گواهی خاتمه طرح پژوهشی برون دانشگاهی