بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : صدور احاکم انضباطی دانشجویان خاطی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان به منظور اجرای نظم و آرامش در دانشگاه براساس شیوه نامه انضباطی دانشجویان.در این راستا با توجه به شکایات واصله از بخش های مختلف دانشگاه یا سایر دانشجویان و سازمان‌ها (شاکی خصوصی) و برگزاری جلسات کمیته انضباطی، احکام مرتبط صادر و به سایر بخش ها ارسال می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  • سایر
  • سازمان‌ها
  • دانشجویان
  • واحد‌های
  • دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک مرتبط با شکایت که به صورت کتبی در اختیار دبیر کمیته انضباطی قرار می گیرد.


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی شیوه‌نامه اجرایی انضباطی دانشجویان دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی کمیته مرکزی انضباطی مجموعه آیین‌نامه‌های حوزه دانشجویی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

76پرونده خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

2 ماه


تواتر

8 جلسه در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار به منظور ارائه درخواست شکایت و ارائه مدارک


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه آموزشی گلستان اتوماسیون اداری


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه مدارک مکمل درخواست

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری جلسات و صدور احکاممرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارسال احکام به سازمان‌های خارج از دانشگاه

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه آموزشی گلستان تشکیل پرونده بر خط (Online)
اتوماسیون اداری هماهنگی با اعضاء شورا بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
سازمان شاکی دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه