بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : بررسي مشكلات آموزشي در كميسيون بررسي موارد خاص- درون دانشگاهی- استانی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: دریافت درخواست ادامه تحصیل ،بازگشت به تحصیل و مرخصی دانشجویانی که بنا بر هر دلیلی دچار مشکل آموزشی شده اند و طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص و ارائه مجوز بازگشت یا ادامه تحصیل به این دانشجویان

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  • دانشجویان
  • سایر
  • دانشگاه
  • های
  • غیر
  • انتفاعی
  • و
  • صنعتی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک ارائه شده توسط متقاضی که مخل تحصیل وی بوده است و نشان‌دهنده و اثبات کننده ادعای شخص است. (گواهی فوت، گواهی بیمارستان ...)


قوانین و مقررات بالادستی:

آيين نامه اجرايي کميسيون بررسي مواردخاص دانشگاه‌هاومؤسسات آموزش عالي مصوب16/12/1374وزيرفرهنگ وآموزش عالي آيين نامه اجرايي کميسيون بررسي مواردخاص استاني دانشگاه‌هاومؤسسات آموزش عالي مصوب27/7/1387وزارت علوم،تحقيقات وفناوري5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

کمیسیون درون دانشگاهی: 1500 مورد در سال کمسیون استانی : 960 مورد در سال خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

17 روز کاری


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار مراجعه جهت ارائه مدارک.(درون دانشگاهی)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir www.golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه سجاد سامانه آموزشی گلستان اتوماسیون اداری


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه مدارک مکمل درخواست (درون دانشگاهی) ارائه مدارک مرتبط با در خواست های سایر دانشگاه ها

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری کمیسیون و تصمیم‌گیری در باره پرونده‌های ارائه‌شده.مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه آموزشی گلستان درخواست کمیسیون بر خط (Online)
اتوماسیون اداری هماهنگی با اعضاء بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد ثبت درخواست کمیسیون برخط (Online)
سایر دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه صنعتی درخواست و پاسخ درخواست و مصوبات دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 برگزاری کمیسیون موارد خاص درون دانشگاهی
2 برگزاری کمیسیون موارد خاص استانی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

بررسی مشکلات آموزشی در کمیسیون موارد خاص درون دانشگاهی

 

بررسی مشکلات آموزشی در کمیسیون موارد خاص استانی