بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : توزیع غذا


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این خدمت شامل رزرو غذا توسط دانشجو تا توزیع در سلف سرویس ها می باشد که از سه آمار در این روند استفاده می شود. یک آمار رزرو شده که از اتوماسیون استخراج می شود. یک آمار خورده شده که توسط سیستم ثبت شده و یک آمار پخته شده که به سورت دستی پر می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

 • دانشجویان
 • و
 • کلیه
 • ی
 • افراد
 • استفاده
 • کننده
 • از
 • سلف
 • سرویس
 • ها
 • (اساتید،
 • مهمانان
 • و
 • ...)

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه شماره 4117/600/د تاریخ 5/12/925. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

7500 نفر برای شام و ناهار در روز خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

دریافت غذا به صورت مراجعه و تحویل در همان لحظه زمان لازم برای تهیه تا توزیع چند ساعت


تواتر

هر روز

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار برای هر وعده (ناهار و شام)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
930 تومان برای غذاهای کم قیمت - بله
1350 تومان برای غذاهای متوسط - بله
1540 تومان برای غذاهای گران تر - بله

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.food .razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
اتوماسیون تغذیه دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: تهیه و طبخ غذا در آشپزخانه و نظارت های ناظرانمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
حضور در محل های توزیع غذا

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون تغذیه رازی رزرو بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 رزرو غذا
2 تهیه آمار
3 پخت و آماده سازی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه