پاسخگویی به استعلام هایی که در خصوص دانشجویان دانش آموخته این دانشگاه صورت می گیرد

مخاطبین: سایر سازمان‌ها


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

دریافت درخواست ادامه تحصیل ،بازگشت به تحصیل و مرخصی دانشجویانی که بنا بر هر دلیلی دچار مشکل آموزشی شده اند و طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص و ارائه مجوز بازگشت یا ادامه تحصیل به این دانشجویان

مخاطبین: دانشجویان سایر دانشگاه های غیر انتفاعی و صنعتی


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان به منظور اجرای نظم و آرامش در دانشگاه براساس شیوه نامه انضباطی دانشجویان.در این راستا با توجه به شکایات واصله از بخش های مختلف دانشگاه یا سایر دانشجویان و سازمان‌ها (شاکی خصوصی) و برگزاری جلسات کمیته انضباطی، احکام مرتبط صادر و به سایر بخش ها ارسال می شود.

مخاطبین: سایر سازمان‌ها دانشجویان واحد‌های دانشگاه


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات