اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه‌های دانشگاه تصویه حساب و انصراف از سکونت در خوابگاه

مخاطبین: دانشجویان غیربومی


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات