پذیرش هیأت خارجی به منظور ایجاد رابطه با دانشگاهای خارج از کشور و همکاری متقابل در زمینه‌های آموزشی ، تحقیقاتی و فرهنگی و معرفی دانشگاه رازی کرمانشاه به سایر دانشگاه‌ها

مخاطبین: اعضای هیأت علمی دانشگاه های خارجی هیأت های دانشگاه های دیگر


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

این خدمت با دعوت از اساتید غیرایرانی و فراهم سازی امکانات لازم برای پذیرایی از این اشخاص زمینه برگزاری کارگاه ها و دور های آموزشی علمی پژوهشی را فراهم می نمایند که سبب ارتقاء سطح علمی و برقراری تعامل میان دانشگاه رازی و سایر دانشگاه خواهد شد.

مخاطبین: اعضای هیأت علمی/ متخصصین دانشگاه های خارجی


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

این خدمت به منظور جذب ،پذیرش و همکاری اساتید و اعضای هیأت علمی ایرانی شاغل در دانشگاه های خارج از کشور به منظور برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با جذب پیمانی این اعضا ارائه می شود.

مخاطبین: اعضای هیأت علمی/ متخصصین دانشگاه های خارجی (ایرانی مقیم خارج کشور)


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

مخاطبین: دانشجویان غیر ایرانی


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات