متقاضیان اعم از دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی با توجه به نیاز و تایید مقام مافوق می‌توانند از خدمات میزبانی دانشگاه استفاده کنند.

مخاطبین: کارمندان اعضا دانشجویان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

اکانت اینترنت برای همه دانشگاهیان اعم از دانشجو، کارمند، هیات علمی و مدیرلن مربوطه ساخته می شود.

مخاطبین: کارمندان اعضا دانشجویان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

پاسخگویی به درخواست پست الکترونیک اعضا/ دانشجویان / کارکنان دانشگاه

مخاطبین: کارمندان اعضا دانشجویان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات