اعزام دانشجویان فرصت مطالعاتی خدمتی است که به دانشجویان دانشگاه رازی که مایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در سایر دانشگاه های داخلی یا خارج از کشور هستن ارائه می شود.

مخاطبین: دانشجویان دکتری دانشگاه رازی


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

پذیرش دانشجویان فرصت مطالعاتی، خدمتی است که به دانشجویان دکتری واجد شرایط خارج یا داخل کشور که تمایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی خود در دانشگاه رازی دارند، ارائه می شود.

مخاطبین: دانشجویان دکتری


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات