این خدمت مشتمل بر انواع گواهی هایی است که برای دانشجوان استعداد درخشان صادر می شود. انواع این گواهی ها به شرح زیر است: - گواهی ثبت اختراع - گواهی شرکت در جشنواره ها - گواهی برگزیدگان المپیاد - گواهی 10 درصد برتر - گواهی 15 درصد برتر - گواهی 10 درصد دوم

مخاطبین: دانشجویان استعداد درخشان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات