دانشجویان در هر مقطعی که باشند می توانند درخواست خود مبنی بر انتقال موقت(مهمان) و یا انتقال دائم خود را از دانشگاه رازی به سایر دانشگاه ها و برعکس در سامانه های مربوطه ارائه داده و با اخذ نامه موافقت از دانشگاه مقصد و انجام امور آموزشی مربوطه به صورت موقت یا دائم به دانشگاه انتقال پیدا کنند.

مخاطبین: کلیه دانشجویان داخل و خارج از دانشگاه رازی


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات