این خدمت شامل اخذ و حذف واحد ترمی دانشجویان جهت اخذ دروس در هر ترم می باشد. هرگونه حذف درس شامل حذف پزشکی، حذف تک درس و حذف اضطراری جزو زیرخدمات این خدمت محسوب می شوند.

مخاطبین: دانشجویان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات