پاسخ به درخواست ارتقاء رتبه اعضای هیأت علمی که بر اساس ارزیابی فعالیت های چهارگانه فرهنگی- تربیتی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی محقق می گردد.

مخاطبین: اعضای هیأت علمی دانشگاه (شعب دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه)


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات