نظارت بر حسن انجام خدمت و کیفیت آموزش و امکانات آموزشی، پژوهشی ارائه شده در دانشگاه های استان که به صورت بازدید های دوره ای و نامعین و یا به صورت رسیدگی به درخواست های مکتوب دانشجویان توسط هیأت نظارت استانی از دانشگاه های استان کرمانشاه انجام می شود.

مخاطبین: دانشجویان موسسات آموزش عالی استان موسسات آموزش عالی


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات