طرح های پژوهشی برون دانشگاهی آن دسته از طرح های پژوهشی هستند که توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه به عنوان مجری انجام می شوند و قرارداد این طرح ها بین دستگاه کارفرما و معاونت پژوهشی دانشگاه انعقاد می شود. مسئولیت نظارت بر اجرای قرارداد طرح های پژوهشی با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه می باشد.

مخاطبین: اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از دانشگاه، اعم از دستگاه های اجرایی و کسب و کارها


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

بخش ارتباط با صنعت وزارت علوم با این هدف که اعضای هیئت علمی برای یک دوره ای وارد صنعت، جامعه و سازمان ها شوند و با توجه به زمینه کاری و تخصصشان به رفع مشکل و پیشرفت این سازمان ها و صنایع کمک کنند

مخاطبین: اعضای هیئت علمی


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

پس از گذراندن تعداد مشخصی واحد درسی، دانشجو می تواند اقدام به اخذ واحد کاراموزی نماید. در این فرآیند دانشجو با انتخاب یک واحد صنعتی خارج از دانشگاه، محلی را جهت یادگیری مهارت های حرفه انتخاب می کند و مدت زمان 100 ساعت در واحد مربوطه در قبال دریافت حق الزحمه مشخص به کارموزی یا کارورزی می پردازد و در پایان شرح فعالیت های انجام شده و مهارت های آموخته شده را در قالب گزارشی به استاد خود اعلام می نماید.

مخاطبین: دانشجویان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

دوره های آموزش آزاد که توسط هیئت علمی دانشگاه به کارکنان دستگاه های خارجی ارائه می شود. انعقاد قرارداد طرح این دوره ها مابین عضو هیئت علمی و دستگاه اجرایی انجام می شود.

مخاطبین:


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

دوره های آموزش آزاد که توسط هیئت علمی دانشگاه به کارکنان دستگاه های خارجی ارائه می شود. انعقاد قرارداد طرح این دوره ها مابین عضو هیئت علمی و دستگاه اجرایی انجام می شود.

مخاطبین:


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات

این دوره ها با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای به جه ارتقا سطح مهارت های شغلی دانشجویان در زمینه های مختلف برگزار می گردد. در پایان دوره و پس از برگزاری آزمون، گواهی مهارت آموزی به پذیرفته شدگان اعطا می گردد.

مخاطبین: دانشجویان


تیکت پشتیبانی ثبت نظر ثبت پیشنهاد ثبت انتقاد ثبت شکایات