ازجمله خدمات ارائه شده در این حوزه می توان به برگزاری اردوها، مسابقات ورزشی و فرهنگی، کلاس های فوق برنامه و ... اشاره کرد که با پیشنهاد دفتر و طرح و موافقت در ستاد امور شاهد و ایثارگران به دانشجویان دارای سهمیه ارائه می‌گردد.

مخاطبین: دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه خدمات فرهنگی و فوق برنامه


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: ازجمله خدمات ارائه شده در این حوزه می توان به برگزاری اردوها، مسابقات ورزشی و فرهنگی، کلاس های فوق برنامه و ... اشاره کرد که با پیشنهاد دفتر و طرح و موافقت در ستاد امور شاهد و ایثارگران به دانشجویان دارای سهمیه ارائه می‌گردد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:

بر اساس دستورالعمل اردوهای دانشجویی وزارت علوم مصوب 10/10/86 آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مراکز عالی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1/4/5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

25 درصد از کل دانشجویان دارای سهمیه(کل: 1200 نفر) در ترم تحصیلی خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تقریبا 1 هفته


تواتر

تقریبا 20 بار در ترم تحصیلی

تعداد بار مراجعه حضوری:

جهت ثبت نام و یا پیگیری برگزاری برنامه ها


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
مسابقات میزبانی 55000*تعداد نفر*تعداد روز بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر
متناسب با نوع کلاس،دوره یا مدرک داوری یا مربی گری- شماره حساب هیأت مربوطه کلاس های فوق برنامه تابستان – درآمد های دانشگاه خیر
مسابقات میزبانی 55000*تعداد نفر*تعداد روز بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر
متناسب با نوع کلاس،دوره یا مدرک داوری یا مربی گری- شماره حساب هیأت مربوطه کلاس های فوق برنامه تابستان – درآمد های دانشگاه خیر
مسابقات میزبانی 55000*تعداد نفر*تعداد روز بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر
مسابقات میزبانی 55000*تعداد نفر*تعداد روز بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر
متناسب با نوع کلاس،دوره یا مدرک داوری یا مربی گری- شماره حساب هیأت مربوطه کلاس های فوق برنامه تابستان – درآمد های دانشگاه خیر
fds fsf خیر
fds fsf خیر
fds fsf خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارتباط از طریق نمایندگان رابط

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی ها و برگزاری جلسات ستاد شاهد و ایثارگرمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
شرکت در اردو یا برنامه فرهنگ

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهارسال لیست تمام دانشجویان که دارای سهمیه فرزند شهید، آزاده و فرزند جانیاز بالای 25 درصد هستند و همچنین خود آزادگان و جانبازان بالای 25 درصد به همراه نوع مبالغ به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دریافت کمک هزینه و یا کمک شهریه تحصیلی

مخاطبین: دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه خدمات و تسهیلات مالی به دانشجویان شاهد و ایثارگر


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: ارسال لیست تمام دانشجویان که دارای سهمیه فرزند شهید، آزاده و فرزند جانیاز بالای 25 درصد هستند و همچنین خود آزادگان و جانبازان بالای 25 درصد به همراه نوع مبالغ به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دریافت کمک هزینه و یا کمک شهریه تحصیلی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارکی برای ارائه لازم ندارد- فقط مشاهده ی اتمام انتخاب واحد دانشجو توسط کارشناس دفتر


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مورخ 4/9/935. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

(کل دانشجویان دارای سهمیه) 1200 نفر خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

وابسته به مدت زمان پاسخگویی بنیاد شهید شهرستان


تواتر

1 بار در ترم

تعداد بار مراجعه حضوری:

ندارد (مگر برای پیگیری و رفع مشکل)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
asdas dasd خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir http://shahed.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان دانشگاه


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه هزینه تحصیل

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه