پاسخگویی به استعلام هایی که در خصوص دانشجویان دانش آموخته این دانشگاه صورت می گیرد

مخاطبین: سایر سازمان‌ها

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : پاسخ به استعلام هادرخصوص دانشجویان یادانش‌آموخته‌گان


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: پاسخگویی به استعلام هایی که در خصوص دانشجویان دانش آموخته این دانشگاه صورت می گیرد

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    سایر سازمان‌ها

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

ارائه تصویر مدرک شخص از طرف سازمان متقاضی


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

280 خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

3 روز کاری


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

عدم نیاز به مراجعه حضوری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه آموزشی گلستان اتوماسیون اداری


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه مدارک مکمل درخواست

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارسال پاسخ استعلام به صورت نامه محرمانه

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری درخواست های ارسالی و دریافتی

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهدریافت درخواست ادامه تحصیل ،بازگشت به تحصیل و مرخصی دانشجویانی که بنا بر هر دلیلی دچار مشکل آموزشی شده اند و طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص و ارائه مجوز بازگشت یا ادامه تحصیل به این دانشجویان

مخاطبین: دانشجویان سایر دانشگاه های غیر انتفاعی و صنعتی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : بررسي مشكلات آموزشي در كميسيون بررسي موارد خاص- درون دانشگاهی- استانی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: دریافت درخواست ادامه تحصیل ،بازگشت به تحصیل و مرخصی دانشجویانی که بنا بر هر دلیلی دچار مشکل آموزشی شده اند و طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص و ارائه مجوز بازگشت یا ادامه تحصیل به این دانشجویان

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان سایر دانشگاه های غیر انتفاعی و صنعتی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک ارائه شده توسط متقاضی که مخل تحصیل وی بوده است و نشان‌دهنده و اثبات کننده ادعای شخص است. (گواهی فوت، گواهی بیمارستان ...)


قوانین و مقررات بالادستی:

آيين نامه اجرايي کميسيون بررسي مواردخاص دانشگاه‌هاومؤسسات آموزش عالي مصوب16/12/1374وزيرفرهنگ وآموزش عالي آيين نامه اجرايي کميسيون بررسي مواردخاص استاني دانشگاه‌هاومؤسسات آموزش عالي مصوب27/7/1387وزارت علوم،تحقيقات وفناوري5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

کمیسیون درون دانشگاهی: 1500 مورد در سال کمسیون استانی : 960 مورد در سال خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

17 روز کاری


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار مراجعه جهت ارائه مدارک.(درون دانشگاهی)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.portal.saorg.ir www.golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه سجاد سامانه آموزشی گلستان اتوماسیون اداری


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه مدارک مکمل درخواست (درون دانشگاهی) ارائه مدارک مرتبط با در خواست های سایر دانشگاه ها

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری کمیسیون و تصمیم‌گیری در باره پرونده‌های ارائه‌شده.مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری درخواست های ارسالی و دریافتی

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهرسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان به منظور اجرای نظم و آرامش در دانشگاه براساس شیوه نامه انضباطی دانشجویان.در این راستا با توجه به شکایات واصله از بخش های مختلف دانشگاه یا سایر دانشجویان و سازمان‌ها (شاکی خصوصی) و برگزاری جلسات کمیته انضباطی، احکام مرتبط صادر و به سایر بخش ها ارسال می شود.

مخاطبین: سایر سازمان‌ها دانشجویان واحد‌های دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : صدور احاکم انضباطی دانشجویان خاطی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان به منظور اجرای نظم و آرامش در دانشگاه براساس شیوه نامه انضباطی دانشجویان.در این راستا با توجه به شکایات واصله از بخش های مختلف دانشگاه یا سایر دانشجویان و سازمان‌ها (شاکی خصوصی) و برگزاری جلسات کمیته انضباطی، احکام مرتبط صادر و به سایر بخش ها ارسال می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    سایر سازمان‌ها دانشجویان واحد‌های دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک مرتبط با شکایت که به صورت کتبی در اختیار دبیر کمیته انضباطی قرار می گیرد.


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی شیوه‌نامه اجرایی انضباطی دانشجویان دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی کمیته مرکزی انضباطی مجموعه آیین‌نامه‌های حوزه دانشجویی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

76پرونده خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

2 ماه


تواتر

8 جلسه در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار به منظور ارائه درخواست شکایت و ارائه مدارک


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه آموزشی گلستان اتوماسیون اداری


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه مدارک مکمل درخواست

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری جلسات و صدور احکاممرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارسال احکام به سازمان‌های خارج از دانشگاه

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری درخواست های ارسالی و دریافتی

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه