دانشجویانی که در استفاده از بخش اتوماسیون تغذیه به مشکل برمی خورند با مراجعه حضوری به واحد اتوماسیون و طرح مشکل از مشاورات مسئول بهره گرفته و در صورت نیاز نقص های بخش تغذیه و کارت دانشجو برطرف می گردد. در مورد دانشجویان سنواتی باید از آموزش استعلام صورت گرفته تا مجددا بخش تغذیه برای این دسته دانشجویان فعال گردد.

مخاطبین: دانشجویان

راهنما

لینک اتوماسیون تغذیه


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : رفع نقص کارت


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: دانشجویانی که در استفاده از بخش اتوماسیون تغذیه به مشکل برمی خورند با مراجعه حضوری به واحد اتوماسیون و طرح مشکل از مشاورات مسئول بهره گرفته و در صورت نیاز نقص های بخش تغذیه و کارت دانشجو برطرف می گردد. در مورد دانشجویان سنواتی باید از آموزش استعلام صورت گرفته تا مجددا بخش تغذیه برای این دسته دانشجویان فعال گردد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی


قوانین و مقررات بالادستی:

در صورتی که دانشجو سنواتی باشد باید از آموزش استعلام گرفته شود5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

5 در صد کل دانشجویان در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

15 دقیقه


تواتر

1 بار در فصل

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار برای رفع نقص یا مشکل


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.food .razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان، سیستم اتوماسیون تغذیه


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
مراجعه برای درخواست رفع نقص

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: ارائه مشاوره و تایید برای رفع نقص از طرف رئیس ادارهمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون تغذیه رازی ثبت تغییرات بر خط (Online)
سیستم گلستان رازی استعلام آموزشی بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 درخواست حضوری در واحد اتوماسیون
2 بررسی نقص موجود در کارت
3 استعلام از آموزش برای دانشجویان سنواتی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهاین خدمت شامل رزرو غذا توسط دانشجو تا توزیع در سلف سرویس ها می باشد که از سه آمار در این روند استفاده می شود. یک آمار رزرو شده که از اتوماسیون استخراج می شود. یک آمار خورده شده که توسط سیستم ثبت شده و یک آمار پخته شده که به سورت دستی پر می شود.

مخاطبین: دانشجویان و کلیه ی افراد استفاده کننده از سلف سرویس ها (اساتید، مهمانان و ...)

راهنما

لینک اتوماسیون تغذیه


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : توزیع غذا


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این خدمت شامل رزرو غذا توسط دانشجو تا توزیع در سلف سرویس ها می باشد که از سه آمار در این روند استفاده می شود. یک آمار رزرو شده که از اتوماسیون استخراج می شود. یک آمار خورده شده که توسط سیستم ثبت شده و یک آمار پخته شده که به سورت دستی پر می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان و کلیه ی افراد استفاده کننده از سلف سرویس ها (اساتید، مهمانان و ...)

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه شماره 4117/600/د تاریخ 5/12/925. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

7500 نفر برای شام و ناهار در روز خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

دریافت غذا به صورت مراجعه و تحویل در همان لحظه زمان لازم برای تهیه تا توزیع چند ساعت


تواتر

هر روز

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار برای هر وعده (ناهار و شام)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.food .razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
اتوماسیون تغذیه دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: تهیه و طبخ غذا در آشپزخانه و نظارت های ناظرانمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
حضور در محل های توزیع غذا

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان اطلاعیه های مرکز مشاوره بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد ارجاع دانشجویان دارای موارد خاص برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 برنامه ریزی و تهیه برنامه مشاوره در مرکز
2 اطلاع رسانی تایم ها و برنامه
3 ثبت نام متقاضیان
4 برگزاری اتاق مشاوره و ارائه مشاوره

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

زیر خدمات:

ارائه خدمت به مرا جعان مرکزموارد خاص وحاد

ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره

ارائه خدمات مددکاری

مداخله در بحران افکار خودکشی

مداخله در بحران اقدام به خودکشی

مداخله در بحران خودکشی کامل یا فوت دانشجو

تعامل مرکز مشاوره با کمسیون بررسی موارد خاص

 

ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره

ارائه خدمات مددکاری

ارائه خدمات مشاوره موارد خاص

 هر ماه اطلاعیه ای تحت عنوان توزیع بسته های صبحانه به دانشجویان اعلام می گردد که شامل دو یا سه نوع بسته ی مجزا هست و هر فرد امکان رزرو یک بسته را از طریق اتوماسیون خواهد داشت. در نهایت در مهلت مقرر رزرو صورت گرفته و بسته ها در تاریخ تعیین شده در سلف سرویس توزیع می گردند.

مخاطبین: دانشجویان

راهنما

لینک اتوماسیون تغذیه


با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : توزیع بسته ماهانه صبحانه


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: هر ماه اطلاعیه ای تحت عنوان توزیع بسته های صبحانه به دانشجویان اعلام می گردد که شامل دو یا سه نوع بسته ی مجزا هست و هر فرد امکان رزرو یک بسته را از طریق اتوماسیون خواهد داشت. در نهایت در مهلت مقرر رزرو صورت گرفته و بسته ها در تاریخ تعیین شده در سلف سرویس توزیع می گردند.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی یا ژتون


قوانین و مقررات بالادستی:

امکان رزرو فقط برای دانشجویان روزانه ساکن خوابگاه5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

2800نفر در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

سه هفته تقریبا


تواتر

1 بار در ماه

تعداد بار مراجعه حضوری:


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.food.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
اتوماسیون تغذیه دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتکانال های تلگرامی دانشگاه (شورای صنفی)
ذکر ضرورت مراجعه حضوری
چاپ اطلاعیه ها و نصب

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: ارجاعات به انبار و خرید اقلاممرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان اطلاعیه های مرکز مشاوره بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 ارائه گزارشات سالیانه:
2 1-دریافت فرم های مشاوران
3 2-بررسی توسط مرکز
4 3-ارسال گزارش به دفتر سلامت وزارت خانه
5 ارائه محصولات روانشناختی:
6 1- درخواست مشاور برای تهیه محصول
7 2- تایید توسط مرکز
8 3- ارجاع برای چاپ
9 4- توزیع بین دانشجویان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

زیر خدمات

تهیه و تدوین بسته های آموزشی و بروشور

تهیه گزارش عملکرد مرکز مشاوره

 

ارائه گزارشات

ارائه محصولات روانشناختی