پذیرش هیأت خارجی به منظور ایجاد رابطه با دانشگاهای خارج از کشور و همکاری متقابل در زمینه‌های آموزشی ، تحقیقاتی و فرهنگی و معرفی دانشگاه رازی کرمانشاه به سایر دانشگاه‌ها

مخاطبین: اعضای هیأت علمی دانشگاه های خارجی هیأت های دانشگاه های دیگر

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : پذیرش هیأت های خارجی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: پذیرش هیأت خارجی به منظور ایجاد رابطه با دانشگاهای خارج از کشور و همکاری متقابل در زمینه‌های آموزشی ، تحقیقاتی و فرهنگی و معرفی دانشگاه رازی کرمانشاه به سایر دانشگاه‌ها

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    اعضای هیأت علمی دانشگاه های خارجی هیأت های دانشگاه های دیگر

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

نام و نام خانوادگی افراد حاضر در هیأت، پاسپورت، CV


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

3 هیأت خارجی در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

درمرحله درخواست: بدون نیاز به مراجعه در مرحله تولید: حضور شخص در دانشگاه جهت برگزاری کارگاه


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://e_visa.mfa.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
روادید الکترونیک جمهوری اسلامی ایران وزارت خارجه


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: آماده سازی دانشگاه توسط واحدهای مربوطه جهت پذیرایی و جلساتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهاین خدمت با دعوت از اساتید غیرایرانی و فراهم سازی امکانات لازم برای پذیرایی از این اشخاص زمینه برگزاری کارگاه ها و دور های آموزشی علمی پژوهشی را فراهم می نمایند که سبب ارتقاء سطح علمی و برقراری تعامل میان دانشگاه رازی و سایر دانشگاه خواهد شد.

مخاطبین: اعضای هیأت علمی/ متخصصین دانشگاه های خارجی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : پذیرش اساتید غیر ایرانی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این خدمت با دعوت از اساتید غیرایرانی و فراهم سازی امکانات لازم برای پذیرایی از این اشخاص زمینه برگزاری کارگاه ها و دور های آموزشی علمی پژوهشی را فراهم می نمایند که سبب ارتقاء سطح علمی و برقراری تعامل میان دانشگاه رازی و سایر دانشگاه خواهد شد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    اعضای هیأت علمی/ متخصصین دانشگاه های خارجی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

CV شخص، مدارک، پاسپورت


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

52 عضو هیأت علمی خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه


تواتر

بدون محدودیت زمانی

تعداد بار مراجعه حضوری:

بدون نیاز به مراجعه حضوری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://e_visa.mfa.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه روادید الکترونیک جمهوری اسلامی ایران )وزارت خارجه(


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: آماده سازی دانشگاه توسط واحد های مربوطه جهت پذیرایی و جلساتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
شرکت در جلسات کارگاه ها

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهاین خدمت به منظور جذب ،پذیرش و همکاری اساتید و اعضای هیأت علمی ایرانی شاغل در دانشگاه های خارج از کشور به منظور برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با جذب پیمانی این اعضا ارائه می شود.

مخاطبین: اعضای هیأت علمی/ متخصصین دانشگاه های خارجی (ایرانی مقیم خارج کشور)

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : پذیرش/ دعوت اساتید ایرانی غیر مقیم


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این خدمت به منظور جذب ،پذیرش و همکاری اساتید و اعضای هیأت علمی ایرانی شاغل در دانشگاه های خارج از کشور به منظور برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با جذب پیمانی این اعضا ارائه می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    اعضای هیأت علمی/ متخصصین دانشگاه های خارجی (ایرانی مقیم خارج کشور)

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

CV شخص، مدارک، پاسپورت چنانچه فرد متقاضی استخدام (جذب ) باشداحراز شرایط عمومی استخدام موضوع ماده (4) آیین استخدامی اعضای هیأت علمی


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

1 عضو هیأت علمی در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه


تواتر

بدون محدودیت زمانی

تعداد بار مراجعه حضوری:

بدون نیاز به مراجعه حضوری/ درمرحله درخواست در صورت جذب عضو ارجاع به فرآیند استخدام پیمانی عضو هیأت علمی


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://e_visa.mfa.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه روادید الکترونیک جمهوری اسلامی ایران )وزارت خارجه(


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: آماده سازی دانشگاه توسط واحد های مربوطه جهت پذیرایی و جلساتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
شرکت در جلسات کارگاه ها

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری اطلاع رسانی به کارکنان از طریق ارسال نامه بر خط (Online) بله
سایت دانشگاه اطلاع رسانی از رویداد به دانشجویان بر خط (Online) خیر

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد گزارش پایانی ارزیابی دسته ای (Batch) دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهجذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

مخاطبین: دانشجویان غیر ایرانی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : جذب / پذیرش دانشجویان خارجی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان غیر ایرانی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کپی آخرین مدرک تحصیلی، کپی پاسپورت،یک قطعه عکس، کد رهگیری سازمان ( سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی)


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

50 خدمت گیرنده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

2 ماه


تواتر

2 بار در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

3 مرتبه ( تحویل مدارک، ارجاع به گروه آموزشی و تحویل معرفی نامه و ارجاع به آموزش)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

http://www.saorg.ir/ https://golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سازمان امور دانشجویان غیرایرانی سامانه آموزشی دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
براساس تفاهم نامه توسط دانشگاه در دانشگاهی خارج از ایران

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه مدارک مکمل درخواست

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: ارجاع شخص به گروه آموزشیمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارجاع شخص به آموزش

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری اطلاع رسانی به کارکنان از طریق ارسال نامه بر خط (Online) بله
سایت دانشگاه اطلاع رسانی از رویداد به دانشجویان بر خط (Online) بله

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد نتایج برگزاری دوره‌ها، کلاس‌ها و مسابقات دسته ای (Batch) دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 برگزاری کلاسهای فوق برنامه واوقات فراغت-داوری،مربیگری
2 برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی
3 میزبانی مسابقات ورزشی واعزام تیمهای ورزشی
4 ارزیابی تندرستی ومشاوره ورزشی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

برگزاری کلاسهای فوق برنامه و اوقات فراغت داوری مربیگری

کلاسهای فوق برنامه

برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری

برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی

میزبانی مسابقات ورزشی و اعزام تیم های ورزشی

میزبانی مسابقات ورزشی

اعزام تیم های ورزشی

ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی