متقاضیان اعم از دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی با توجه به نیاز و تایید مقام مافوق می‌توانند از خدمات میزبانی دانشگاه استفاده کنند.

مخاطبین: کارمندان اعضا دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه خدمات میزبانی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: متقاضیان اعم از دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی با توجه به نیاز و تایید مقام مافوق می‌توانند از خدمات میزبانی دانشگاه استفاده کنند.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    کارمندان اعضا دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

تأیید مقام مافوق واحد


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه مصوب شورای فناوری اطلاعات دانشگاه رازی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

خدمات هاست ۳ / ماشین محاسباتی ۲۸ / میزبانی سرور ۱۸ / ماشین مجازی ۴۶ خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:


تواتر

بدون محدودیت

تعداد بار مراجعه حضوری:


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
بر اساس تعرفه روز دولتی - خیر
150،000 ریال بصورت کارت اعتباری خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه آموزشی گلستان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
درخواست های کتبی نیز قابل قبول است

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
اطلاع رسانی به شخص

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهاکانت اینترنت برای همه دانشگاهیان اعم از دانشجو، کارمند، هیات علمی و مدیرلن مربوطه ساخته می شود.

مخاطبین: کارمندان اعضا دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ایجاد حساب کاربری دسترسی به اینترنت


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: اکانت اینترنت برای همه دانشگاهیان اعم از دانشجو، کارمند، هیات علمی و مدیرلن مربوطه ساخته می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    کارمندان اعضا دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه مصوب شورای فناوری اطلاعات دانشگاه رازی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

4000 کاربر در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:


تواتر

2 بار در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
بر حسب تعرفه هر دوره آموزش آزاد - بله

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه آموزشی گلستان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 1-تدوین تقویم آموزشی
2 2-برگزاری و ارزیابی دوره آموزشی
3 3-نظارت بر شرکت در دوره های آموزشی خارج از دانشگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

برگزاری و ارزیابی دوره آموزشی

تدوین تقویم آموزشیپاسخگویی به درخواست پست الکترونیک اعضا/ دانشجویان / کارکنان دانشگاه

مخاطبین: کارمندان اعضا دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : درخواست پست الکترونیک


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: پاسخگویی به درخواست پست الکترونیک اعضا/ دانشجویان / کارکنان دانشگاه

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    کارمندان اعضا دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه مصوب شورای فناوری اطلاعات دانشگاه رازی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

500 کاربر در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه فرم تأیید شده توسط مدیر گروه

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
اطلاع به شخص از فعال سازی

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان
اتوماسیون اداری
ایرانداک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
دانشگاه علوم پزشکی کد اخلاق کار زیست پزشکی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد
2 تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

تصویب پروپزال دانشجویان دکتری