این فرایند به منظور مدیریت امور انجمن های علمی زیر نظر معاونت فرهنگی انجام میگیرد و در صورت وجود درخواست از سوی دانشجویان متقاضی برای تاسیس یک انجمن، در خواست را بررسی کرده و وظیفه صدور مجوز فعالیت برای هر کدام از فعالیت تایید شده انجمن را بر عهده دارد و در صورتی که انجمنی بیش از 6 ماه فعالیت نداشته باشد، ابتدا به مدیرگروه مربوطه اخطار داده میشود و در صورت لزوم مجوز آن انجمن باطل میشود.

مخاطبین: دانشجویان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : مدیریت امور انجمن های علمی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این فرایند به منظور مدیریت امور انجمن های علمی زیر نظر معاونت فرهنگی انجام میگیرد و در صورت وجود درخواست از سوی دانشجویان متقاضی برای تاسیس یک انجمن، در خواست را بررسی کرده و وظیفه صدور مجوز فعالیت برای هر کدام از فعالیت تایید شده انجمن را بر عهده دارد و در صورتی که انجمنی بیش از 6 ماه فعالیت نداشته باشد، ابتدا به مدیرگروه مربوطه اخطار داده میشود و در صورت لزوم مجوز آن انجمن باطل میشود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

زیرفرآیند صدور مجوز تاسیس: کارت دانشجویی افراد و معدل نیم سال قبل زیرفرآیند صدور مجوز فعالیت: تکمیل فرم اطلاعات تفصیلی طرح های پیشنهادی زیرفرآیند ابطال : -


قوانین و مقررات بالادستی:

بند 7 و 8 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18/5/835. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

زیرفرآیند صدور مجوز تاسیس: 5 خدمت گیرندگان در ترم تحصیلی/زیرفرآیند صدور مجوز فعالیت: 200 خدمت گیرندگان درماه خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

زیرفرآیند صدور مجوز تاسیس: 10 روز


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

زیرفرآیند صدور مجوز تاسیس: 0 (مراجعه نمی کند) زیرفرآیند صدور مجوز فعالیت: 5 (پنج مراجعه) زیرفرآیند ابطال: 0 (مراجعه نمی کند)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

auto.razi.ac.ir golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان سامانه اتوماسیون اداری


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
عدم استفاده از پرتال

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

برگزاری دوره های آموزشی آزاد

معرفی مدرس جهت برگزاری دوره های آموزشی آزاد