اعزام دانشجویان فرصت مطالعاتی خدمتی است که به دانشجویان دانشگاه رازی که مایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در سایر دانشگاه های داخلی یا خارج از کشور هستن ارائه می شود.

مخاطبین: دانشجویان دکتری دانشگاه رازی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : اعزام دانشجویان فرصت مطالعاتی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: اعزام دانشجویان فرصت مطالعاتی خدمتی است که به دانشجویان دانشگاه رازی که مایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در سایر دانشگاه های داخلی یا خارج از کشور هستن ارائه می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان دکتری دانشگاه رازی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

1. تعهد محضری 2. نمره آزمون زبان 3. کپی پاسپورت (برای دانشگاه های خارج از ایران) 4. دعوت نامه از دانشگاه مقصد 5. تکمیل فرم های شماره 101-102 و 103


قوانین و مقررات بالادستی:

شیوه نامه اجرایی سالیانه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

10-20 نفر خدمت گیرنده خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

6-9 ماه


تواتر

یک بار در طول دوران تحصیل

تعداد بار مراجعه حضوری:

1 بار جهت ارائه تعهدنامه محضری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
300.000 ریال (بابت صدور کارت دانشجویی) پرداخت در سامانه گلستان بله
10.000.000 ریال شهریه ثابت دانشجویان شبانه در مقطع کارشناسی 20.000.000 الی 30.000.000 ریال شهریه ثابت دانشجویان شبانه در مقطع کارشناسی ارشد - بله

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه سجاد، سامانه گلستان، اتوماسیون اداری، پورتال دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
شرکت ملی پست شبکه دولت مدارک ثبت نام دانشجو برخط (Online)
سازمان سنجش سنجش اسامی پذیرفته شدگان آزمون های سراسری برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 پذیرش دانشجویان آزمون سراسری
2 پذیرش دانشجویان استعداد درخشان
3 پذیرش دانشجویان خارجی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو استعدادهای درخشان

پذیرش دانشجو خارجیپذیرش دانشجویان فرصت مطالعاتی، خدمتی است که به دانشجویان دکتری واجد شرایط خارج یا داخل کشور که تمایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی خود در دانشگاه رازی دارند، ارائه می شود.

مخاطبین: دانشجویان دکتری

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : پذیرش دانشجویان فرصت مطالعاتی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: پذیرش دانشجویان فرصت مطالعاتی، خدمتی است که به دانشجویان دکتری واجد شرایط خارج یا داخل کشور که تمایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی خود در دانشگاه رازی دارند، ارائه می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان دکتری

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

1. اطلاعات شخصی 2. سوابق آموزشی و پژوهشی 3. معرفی نامه از دانشگاه مبدا


قوانین و مقررات بالادستی:

شیوه نامه اجرایی سالیانه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

10-15 نفر (برای دانشجویان خارجی) در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

6-9 ماه


تواتر

یک بار در طول دوران تحصیل

تعداد بار مراجعه حضوری:


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
اگر رشته را قبول شده باشد: بدون هزینه - خیر
اگر رشته را قبول نشده باشد: شهریه شبانه - خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه سجاد، سامانه گلستان، اتوماسیون اداری، پورتال دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان درخواست ها و تایید ها بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد کد رهگیری برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 درخواست در سامانه و بررسی ها
2 دریافت کد رهگیری
3 ثبت تغییر رشته یا گرایش

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه