این خدمت مشتمل بر انواع گواهی هایی است که برای دانشجوان استعداد درخشان صادر می شود. انواع این گواهی ها به شرح زیر است: - گواهی ثبت اختراع - گواهی شرکت در جشنواره ها - گواهی برگزیدگان المپیاد - گواهی 10 درصد برتر - گواهی 15 درصد برتر - گواهی 10 درصد دوم

مخاطبین: دانشجویان استعداد درخشان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : صدور گواهی مربوط به دانشجویان استعداد درخشان


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این خدمت مشتمل بر انواع گواهی هایی است که برای دانشجوان استعداد درخشان صادر می شود. انواع این گواهی ها به شرح زیر است: - گواهی ثبت اختراع - گواهی شرکت در جشنواره ها - گواهی برگزیدگان المپیاد - گواهی 10 درصد برتر - گواهی 15 درصد برتر - گواهی 10 درصد دوم

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان استعداد درخشان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

1. مدارک مرتبط با استعداد درخشان و برگزیدگی در المپیاد


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

بسته به تعداد درخواست ها نامشخص است خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 روز


تواتر

هر تعداد

تعداد بار مراجعه حضوری:

یکبار


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان بررسی مشکلات دانشجو در سیستم بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد مشکلات آموزشی برخط (Online)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 رسیدگی به مشکلات آموزشی در کمیسیون رسیدگی به موارد خاص
2 رسیدگی به مشکلات آموزشی در شورای آموزشی دانشکده

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

رسیدگی به مشکلات آموزشی در شورای آموزشی دانشگاه

رسیدگی به مشکلات آموزشی در کیمسیون بررسی موارد خاص