برنامه ها و فعالیت های آموزشی که در چارچوب نظام آموزش در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمندسازی کارکنان به منظور ارتقا بهره وری و کارامدی دانشگاه طراحی و اجرا می شود. این خدمت به تمامی شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی (اعم از مدیران و کارکنان) دانشگاه که مشمول آموزش هستند ارائه می شود و اهداف زیر را شامل می شود: 1. ارتقا سطح کیفی سرمایه انسانی دانشگاه از طریق افزایش سطح توانایی و مهارت منابع انسانی 2. افزایش اثربخشی و کارایی در ارائه خدمات از طریق توسعه بینش، دانش و مهارت های متصدیان مشاغل 3. افزایش سطح باور و اعتقادات منابع انسانی نسب به ارزش های اسلامی توسعه آگاهی های عمومی آنان در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی 4. روزآمدسازی و ارتقا سطح دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی 5. توانمندسازی مدیران جهت ایفای موثر نقش ها و وظایف مدیریتی 6. آماده سازی کارکنان دانشگاه از بعد دانش، مهارت و شایستگس هاس شغلی بری ارتقا به رتبه شغلی بالاتر 7. آماده سازی کارکنان دانشگاه جهت انتساب به رده های شغلی بالاتر و یا پذیرش نقش های جدید در بحث آموزش های آزاد، این خدمت در راستای آموزش به عموم شهروندان ارائه می شود.

مخاطبین: کارکنان دانشگاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه، دانشجویان و عموم مردم

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری دوره های اموزشی هیئت علمی و غیرهیئت علمی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزرات علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: برنامه ها و فعالیت های آموزشی که در چارچوب نظام آموزش در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمندسازی کارکنان به منظور ارتقا بهره وری و کارامدی دانشگاه طراحی و اجرا می شود. این خدمت به تمامی شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی (اعم از مدیران و کارکنان) دانشگاه که مشمول آموزش هستند ارائه می شود و اهداف زیر را شامل می شود: 1. ارتقا سطح کیفی سرمایه انسانی دانشگاه از طریق افزایش سطح توانایی و مهارت منابع انسانی 2. افزایش اثربخشی و کارایی در ارائه خدمات از طریق توسعه بینش، دانش و مهارت های متصدیان مشاغل 3. افزایش سطح باور و اعتقادات منابع انسانی نسب به ارزش های اسلامی توسعه آگاهی های عمومی آنان در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی 4. روزآمدسازی و ارتقا سطح دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی 5. توانمندسازی مدیران جهت ایفای موثر نقش ها و وظایف مدیریتی 6. آماده سازی کارکنان دانشگاه از بعد دانش، مهارت و شایستگس هاس شغلی بری ارتقا به رتبه شغلی بالاتر 7. آماده سازی کارکنان دانشگاه جهت انتساب به رده های شغلی بالاتر و یا پذیرش نقش های جدید در بحث آموزش های آزاد، این خدمت در راستای آموزش به عموم شهروندان ارائه می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    کارکنان دانشگاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه، دانشجویان و عموم مردم

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

517 نفر غیر هیئت علمی و 457 نفر هیئت علمی خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

40 الی 60 ساعت


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

هر تعداد جهت شرکت در دوره ها


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Auto.razi.ac.ir Lms.razi.ac.ir Staff.razi.ac.ir/amozesh/login

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
اتوماسیون اداری، سامانه جامع آموزش الکترونیکی کارکنان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سایت دانشگاه اطلاع رسانی بر خط (Online) بله
اتوماسیون اداری هماهنگی های اداری جهت شروع طرح بر خط (Online) بله

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد ثبت نتایج اجرای طرح برخط (Online) دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 فرآیند آماده سازی اداری اجرای طرح پایش سلامت جسم دانشجویان جدیدالورود
2 صدور کارت سلامت( اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه