مخاطبین: عموم (اشخاص حقیقی و حقوقی)

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : حمایت از هسته ها و واحد های نوپا


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم و تحقیقات


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت:

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    عموم (اشخاص حقیقی و حقوقی)

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مرحله پیش رشد: ایده (کاربرگ مربوطه)/ اساس‌نامه/ شرکت‌نامه/ آگهی تأسیس روزنامه / آگهی تغییرات / نامه نمایندگی تام الختیار/ کپی شناسنامه دارندگان حق امضاء/ معرفی ضامن معتبر مرحله رشد: محصول / قرارداد فروش / مدارک مربوطه


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه مصوب مرکز رشد: https://razi.ac.ir/web/mrvایین-نامه-ها/5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

تعداد خدمت گیرندگان: 45 خدمت گیرنده در سال (100 متقاضی) خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

4 مرتبه


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://razi.ac.ir/web/mrv/home

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سامانه گلستان صدور مجوز ثبت درس – ثبت نمره بر خط (Online)

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 برگزاری آزمون شفاهی دکتری
2 برگزاری آزمون جامع دکتری
3 برگزاری امتحانات پایان نیم سال تحصیلی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

برگزاری آزمون جامع دکتری

برگزاری آزمون شفاهی دکتری