ارائه خدمات کتاب خانه ای به دانشجویان و اساتدید ( امانت و ارائه کتب مرجع)

مخاطبین: دانشجویان / اعضا

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه و امانت کتاب


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: ارائه خدمات کتاب خانه ای به دانشجویان و اساتدید ( امانت و ارائه کتب مرجع)

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان / اعضا

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت دانشجویی / پرسنلی


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه مصوب کتابخانه5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

550 خدمت گیرنده در روز خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

امانت کتاب:30 دقیقه / کتب مرجع: متناسب با تقاضای اعضا


تواتر

دانشجویان کارشناسی: 2 جلد به مدت 15 روز دانشجویان کارشناسی ارشد:4 جلد به مدت 20 روز دانشجویان دکتری: 5 جلد به مدت یک ماه اساتید:7 جلد به مدت یک ترم

تعداد بار مراجعه حضوری:

2 بار دریافت و عودت / کتب مرجع بک بار جهت مراجعه در محل


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

http://lib.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه کتابخانه دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
تحویل کتب

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 ارسال لیست رابطین و حوزه ها به سازمان سنجش
2 برگزاری آزمون (انجام امور هماهنگی داخل دانشگاه با حراست، تدارکات و ... جهت برگزاری آزمون)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه