نظارت بر حسن انجام خدمت و کیفیت آموزش و امکانات آموزشی، پژوهشی ارائه شده در دانشگاه های استان که به صورت بازدید های دوره ای و نامعین و یا به صورت رسیدگی به درخواست های مکتوب دانشجویان توسط هیأت نظارت استانی از دانشگاه های استان کرمانشاه انجام می شود.

مخاطبین: دانشجویان موسسات آموزش عالی استان موسسات آموزش عالی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی موسسات استان


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: نظارت بر حسن انجام خدمت و کیفیت آموزش و امکانات آموزشی، پژوهشی ارائه شده در دانشگاه های استان که به صورت بازدید های دوره ای و نامعین و یا به صورت رسیدگی به درخواست های مکتوب دانشجویان توسط هیأت نظارت استانی از دانشگاه های استان کرمانشاه انجام می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

    دانشجویان موسسات آموزش عالی استان موسسات آموزش عالی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

57 موسسه آموزش عالی استان(40 مورد بازدید در ترم گذشته) خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

بسته به دانشگاه/ موسسه آموزشی متفاوت


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

در مورد گزارش دانشجویی یک بار توسط متقاضیان-جهت ارائه درخواست نظارت


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

nezarat.msrt.ir erp.msrt.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
وب سایت مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
حضور در دانشگاه جهت ارائه درخواست مختص دانشجویان

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: حضور هیأت منتخب در دانشگاه های استان به منظور بازدید از امکانات آموزشی، ازمایشگاهی و کیفیت آموزش مراکز آموزش عالی استانمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه