پاسخ به درخواست ارتقاء رتبه اعضای هیأت علمی که بر اساس ارزیابی فعالیت های چهارگانه فرهنگی- تربیتی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی محقق می گردد.

مخاطبین: اعضای هیأت علمی دانشگاه (شعب دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه)

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارتقاء رتبه اعضای هیئت علمی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: پاسخ به درخواست ارتقاء رتبه اعضای هیأت علمی که بر اساس ارزیابی فعالیت های چهارگانه فرهنگی- تربیتی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی محقق می گردد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  اعضای هیأت علمی دانشگاه (شعب دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه)

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های سه گانه


قوانین و مقررات بالادستی:

آيين نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی دستورالعمل تشکیل هیأت ممیزه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

25 پرونده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

3 الی 6 ماه


تواتر

3 الی 4 جلسه در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

عدم نیاز به مراجعه حضوری شخص متقاضی


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه مدارک مورد نیاز فرآیند ارتقاء به کمیته منتخب

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: برگزاری کمیسیون های تخصصی و جلسه هیأت ممیزهمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0

صدور احاکم ارتقاء در سامانه بام پردازش


ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سایت دانشگاه اطلاع رسانی بر خط (Online) بله
اتوماسیون اداری هماهنگی های اداری جهت شروع طرح بر خط (Online) بله

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد ثبت نتایج اجرای طرح برخط (Online) دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 فرآیند آماده سازی اداری اجرای طرح پایش سلامت جسم دانشجویان جدیدالورود
2 صدور کارت سلامت( اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نمودار فرآیند آماده سازی اداری طرح

طرح پایش سلامتبرنامه ها و فعالیت های آموزشی که در چارچوب نظام آموزش در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمندسازی کارکنان به منظور ارتقا بهره وری و کارامدی دانشگاه طراحی و اجرا می شود. این خدمت به تمامی شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی (اعم از مدیران و کارکنان) دانشگاه که مشمول آموزش هستند ارائه می شود و اهداف زیر را شامل می شود: 1. ارتقا سطح کیفی سرمایه انسانی دانشگاه از طریق افزایش سطح توانایی و مهارت منابع انسانی 2. افزایش اثربخشی و کارایی در ارائه خدمات از طریق توسعه بینش، دانش و مهارت های متصدیان مشاغل 3. افزایش سطح باور و اعتقادات منابع انسانی نسب به ارزش های اسلامی توسعه آگاهی های عمومی آنان در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی 4. روزآمدسازی و ارتقا سطح دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی 5. توانمندسازی مدیران جهت ایفای موثر نقش ها و وظایف مدیریتی 6. آماده سازی کارکنان دانشگاه از بعد دانش، مهارت و شایستگس هاس شغلی بری ارتقا به رتبه شغلی بالاتر 7. آماده سازی کارکنان دانشگاه جهت انتساب به رده های شغلی بالاتر و یا پذیرش نقش های جدید در بحث آموزش های آزاد، این خدمت در راستای آموزش به عموم شهروندان ارائه می شود.

مخاطبین: کارکنان دانشگاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه، دانشجویان و عموم مردم

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : برگزاری دوره های اموزشی هیئت علمی و غیرهیئت علمی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی

نام دستگه مادر: وزرات علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: برنامه ها و فعالیت های آموزشی که در چارچوب نظام آموزش در راستای افزایش و بهبود سطح شایستگی و توانمندسازی کارکنان به منظور ارتقا بهره وری و کارامدی دانشگاه طراحی و اجرا می شود. این خدمت به تمامی شاغلین رسمی، پیمانی و قراردادی (اعم از مدیران و کارکنان) دانشگاه که مشمول آموزش هستند ارائه می شود و اهداف زیر را شامل می شود: 1. ارتقا سطح کیفی سرمایه انسانی دانشگاه از طریق افزایش سطح توانایی و مهارت منابع انسانی 2. افزایش اثربخشی و کارایی در ارائه خدمات از طریق توسعه بینش، دانش و مهارت های متصدیان مشاغل 3. افزایش سطح باور و اعتقادات منابع انسانی نسب به ارزش های اسلامی توسعه آگاهی های عمومی آنان در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی 4. روزآمدسازی و ارتقا سطح دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی 5. توانمندسازی مدیران جهت ایفای موثر نقش ها و وظایف مدیریتی 6. آماده سازی کارکنان دانشگاه از بعد دانش، مهارت و شایستگس هاس شغلی بری ارتقا به رتبه شغلی بالاتر 7. آماده سازی کارکنان دانشگاه جهت انتساب به رده های شغلی بالاتر و یا پذیرش نقش های جدید در بحث آموزش های آزاد، این خدمت در راستای آموزش به عموم شهروندان ارائه می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  کارکنان دانشگاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه، دانشجویان و عموم مردم

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

517 نفر غیر هیئت علمی و 457 نفر هیئت علمی خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

40 الی 60 ساعت


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

هر تعداد جهت شرکت در دوره ها


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Auto.razi.ac.ir Lms.razi.ac.ir Staff.razi.ac.ir/amozesh/login

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
اتوماسیون اداری، سامانه جامع آموزش الکترونیکی کارکنان


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
سایت دانشگاه اطلاع رسانی بر خط (Online) بله
اتوماسیون اداری هماهنگی های اداری جهت شروع طرح بر خط (Online) بله

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد ثبت نتایج اجرای طرح برخط (Online) دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 فرآیند آماده سازی اداری اجرای طرح پایش سلامت جسم دانشجویان جدیدالورود
2 صدور کارت سلامت( اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود)

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهکلیه واحدهای دانشگاه می توانند برای پوشش خبری مراسمات، همایش ها، نشست ها و هرگونه مناسبت به روابط عمومی درخواست تهیه گزارش داده و در صورت تایید، این گزارشات را تهیه نمایند تا در نهایت به یکی از روش های زیر اطلاع رسانی شود: - اطلاع رسانی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی - اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی - اطلاع رسانی و تبلیغات در اتوماسیون اداری و سامانه پیامکی - اطلاع رسانی و تبلیغات در رسانه های عمومی (خارج از دانشگاه)

مخاطبین: کلیه دانشجویان، اساتید، شهروندان

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : اطلاع رسانی و تبلیغات


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: کلیه واحدهای دانشگاه می توانند برای پوشش خبری مراسمات، همایش ها، نشست ها و هرگونه مناسبت به روابط عمومی درخواست تهیه گزارش داده و در صورت تایید، این گزارشات را تهیه نمایند تا در نهایت به یکی از روش های زیر اطلاع رسانی شود: - اطلاع رسانی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی - اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی - اطلاع رسانی و تبلیغات در اتوماسیون اداری و سامانه پیامکی - اطلاع رسانی و تبلیغات در رسانه های عمومی (خارج از دانشگاه)

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  کلیه دانشجویان، اساتید، شهروندان

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

ندارد


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه ارتقا نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دانشگاه ها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 26174/و مورخ 29/2/5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

کلیه اساتید و دانشجویان و یا شهروندان خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک روز


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

ندارد( درخواست می تواند به صورت حضوری هم باشد )


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
پوستر اطلاعیه های مراسمات

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
درخواست پوشش خبری به صورت حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: حضور در مراسم و تهیه اخبار و گزارشات (فیلم و عکس و خبر)مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0

چاپ در روزنامه ها، یا پخش گزارش در صدا و سیما


ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهنظارت بر حسن انجام خدمت و کیفیت آموزش و امکانات آموزشی، پژوهشی ارائه شده در دانشگاه های استان که به صورت بازدید های دوره ای و نامعین و یا به صورت رسیدگی به درخواست های مکتوب دانشجویان توسط هیأت نظارت استانی از دانشگاه های استان کرمانشاه انجام می شود.

مخاطبین: دانشجویان موسسات آموزش عالی استان موسسات آموزش عالی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی موسسات استان


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: نظارت بر حسن انجام خدمت و کیفیت آموزش و امکانات آموزشی، پژوهشی ارائه شده در دانشگاه های استان که به صورت بازدید های دوره ای و نامعین و یا به صورت رسیدگی به درخواست های مکتوب دانشجویان توسط هیأت نظارت استانی از دانشگاه های استان کرمانشاه انجام می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان موسسات آموزش عالی استان موسسات آموزش عالی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

57 موسسه آموزش عالی استان(40 مورد بازدید در ترم گذشته) خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

بسته به دانشگاه/ موسسه آموزشی متفاوت


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

در مورد گزارش دانشجویی یک بار توسط متقاضیان-جهت ارائه درخواست نظارت


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

nezarat.msrt.ir erp.msrt.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
وب سایت مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
حضور در دانشگاه جهت ارائه درخواست مختص دانشجویان

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: حضور هیأت منتخب در دانشگاه های استان به منظور بازدید از امکانات آموزشی، ازمایشگاهی و کیفیت آموزش مراکز آموزش عالی استانمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهازجمله خدمات ارائه شده در این حوزه می توان به برگزاری اردوها، مسابقات ورزشی و فرهنگی، کلاس های فوق برنامه و ... اشاره کرد که با پیشنهاد دفتر و طرح و موافقت در ستاد امور شاهد و ایثارگران به دانشجویان دارای سهمیه ارائه می‌گردد.

مخاطبین: دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه خدمات فرهنگی و فوق برنامه


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: ازجمله خدمات ارائه شده در این حوزه می توان به برگزاری اردوها، مسابقات ورزشی و فرهنگی، کلاس های فوق برنامه و ... اشاره کرد که با پیشنهاد دفتر و طرح و موافقت در ستاد امور شاهد و ایثارگران به دانشجویان دارای سهمیه ارائه می‌گردد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:


قوانین و مقررات بالادستی:

بر اساس دستورالعمل اردوهای دانشجویی وزارت علوم مصوب 10/10/86 آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مراکز عالی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1/4/5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

25 درصد از کل دانشجویان دارای سهمیه(کل: 1200 نفر) در ترم تحصیلی خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تقریبا 1 هفته


تواتر

تقریبا 20 بار در ترم تحصیلی

تعداد بار مراجعه حضوری:

جهت ثبت نام و یا پیگیری برگزاری برنامه ها


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
مسابقات میزبانی 55000*تعداد نفر*تعداد روز بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر
متناسب با نوع کلاس،دوره یا مدرک داوری یا مربی گری- شماره حساب هیأت مربوطه کلاس های فوق برنامه تابستان – درآمد های دانشگاه خیر
مسابقات میزبانی 55000*تعداد نفر*تعداد روز بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر
متناسب با نوع کلاس،دوره یا مدرک داوری یا مربی گری- شماره حساب هیأت مربوطه کلاس های فوق برنامه تابستان – درآمد های دانشگاه خیر
مسابقات میزبانی 55000*تعداد نفر*تعداد روز بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر
مسابقات میزبانی 55000*تعداد نفر*تعداد روز بانک ملی مرکز- درآمده های دانشگاه 4001073303020547 خیر
متناسب با نوع کلاس،دوره یا مدرک داوری یا مربی گری- شماره حساب هیأت مربوطه کلاس های فوق برنامه تابستان – درآمد های دانشگاه خیر
fds fsf خیر
fds fsf خیر
fds fsf خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارتباط از طریق نمایندگان رابط

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: بررسی ها و برگزاری جلسات ستاد شاهد و ایثارگرمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
شرکت در اردو یا برنامه فرهنگ

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهارسال لیست تمام دانشجویان که دارای سهمیه فرزند شهید، آزاده و فرزند جانیاز بالای 25 درصد هستند و همچنین خود آزادگان و جانبازان بالای 25 درصد به همراه نوع مبالغ به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دریافت کمک هزینه و یا کمک شهریه تحصیلی

مخاطبین: دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : ارائه خدمات و تسهیلات مالی به دانشجویان شاهد و ایثارگر


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: ارسال لیست تمام دانشجویان که دارای سهمیه فرزند شهید، آزاده و فرزند جانیاز بالای 25 درصد هستند و همچنین خود آزادگان و جانبازان بالای 25 درصد به همراه نوع مبالغ به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دریافت کمک هزینه و یا کمک شهریه تحصیلی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

مدارکی برای ارائه لازم ندارد- فقط مشاهده ی اتمام انتخاب واحد دانشجو توسط کارشناس دفتر


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مورخ 4/9/935. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

(کل دانشجویان دارای سهمیه) 1200 نفر خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

وابسته به مدت زمان پاسخگویی بنیاد شهید شهرستان


تواتر

1 بار در ترم

تعداد بار مراجعه حضوری:

ندارد (مگر برای پیگیری و رفع مشکل)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک
asdas dasd خیر

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

Golestan.razi.ac.ir http://shahed.saorg.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه گلستان دانشگاه


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه:مرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه هزینه تحصیل

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهپذیرش هیأت خارجی به منظور ایجاد رابطه با دانشگاهای خارج از کشور و همکاری متقابل در زمینه‌های آموزشی ، تحقیقاتی و فرهنگی و معرفی دانشگاه رازی کرمانشاه به سایر دانشگاه‌ها

مخاطبین: اعضای هیأت علمی دانشگاه های خارجی هیأت های دانشگاه های دیگر

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : پذیرش هیأت های خارجی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: پذیرش هیأت خارجی به منظور ایجاد رابطه با دانشگاهای خارج از کشور و همکاری متقابل در زمینه‌های آموزشی ، تحقیقاتی و فرهنگی و معرفی دانشگاه رازی کرمانشاه به سایر دانشگاه‌ها

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  اعضای هیأت علمی دانشگاه های خارجی هیأت های دانشگاه های دیگر

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

نام و نام خانوادگی افراد حاضر در هیأت، پاسپورت، CV


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

3 هیأت خارجی در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه


تواتر

یک بار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری:

درمرحله درخواست: بدون نیاز به مراجعه در مرحله تولید: حضور شخص در دانشگاه جهت برگزاری کارگاه


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://e_visa.mfa.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
روادید الکترونیک جمهوری اسلامی ایران وزارت خارجه


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: آماده سازی دانشگاه توسط واحدهای مربوطه جهت پذیرایی و جلساتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهاین خدمت با دعوت از اساتید غیرایرانی و فراهم سازی امکانات لازم برای پذیرایی از این اشخاص زمینه برگزاری کارگاه ها و دور های آموزشی علمی پژوهشی را فراهم می نمایند که سبب ارتقاء سطح علمی و برقراری تعامل میان دانشگاه رازی و سایر دانشگاه خواهد شد.

مخاطبین: اعضای هیأت علمی/ متخصصین دانشگاه های خارجی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : پذیرش اساتید غیر ایرانی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این خدمت با دعوت از اساتید غیرایرانی و فراهم سازی امکانات لازم برای پذیرایی از این اشخاص زمینه برگزاری کارگاه ها و دور های آموزشی علمی پژوهشی را فراهم می نمایند که سبب ارتقاء سطح علمی و برقراری تعامل میان دانشگاه رازی و سایر دانشگاه خواهد شد.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  اعضای هیأت علمی/ متخصصین دانشگاه های خارجی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

CV شخص، مدارک، پاسپورت


قوانین و مقررات بالادستی:5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

52 عضو هیأت علمی خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه


تواتر

بدون محدودیت زمانی

تعداد بار مراجعه حضوری:

بدون نیاز به مراجعه حضوری


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://e_visa.mfa.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه روادید الکترونیک جمهوری اسلامی ایران )وزارت خارجه(


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: آماده سازی دانشگاه توسط واحد های مربوطه جهت پذیرایی و جلساتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
شرکت در جلسات کارگاه ها

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهاین خدمت به منظور جذب ،پذیرش و همکاری اساتید و اعضای هیأت علمی ایرانی شاغل در دانشگاه های خارج از کشور به منظور برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با جذب پیمانی این اعضا ارائه می شود.

مخاطبین: اعضای هیأت علمی/ متخصصین دانشگاه های خارجی (ایرانی مقیم خارج کشور)

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : پذیرش/ دعوت اساتید ایرانی غیر مقیم


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: این خدمت به منظور جذب ،پذیرش و همکاری اساتید و اعضای هیأت علمی ایرانی شاغل در دانشگاه های خارج از کشور به منظور برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با جذب پیمانی این اعضا ارائه می شود.

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  اعضای هیأت علمی/ متخصصین دانشگاه های خارجی (ایرانی مقیم خارج کشور)

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

CV شخص، مدارک، پاسپورت چنانچه فرد متقاضی استخدام (جذب ) باشداحراز شرایط عمومی استخدام موضوع ماده (4) آیین استخدامی اعضای هیأت علمی


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

1 عضو هیأت علمی در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه


تواتر

بدون محدودیت زمانی

تعداد بار مراجعه حضوری:

بدون نیاز به مراجعه حضوری/ درمرحله درخواست در صورت جذب عضو ارجاع به فرآیند استخدام پیمانی عضو هیأت علمی


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

https://e_visa.mfa.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سامانه روادید الکترونیک جمهوری اسلامی ایران )وزارت خارجه(


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
0

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: آماده سازی دانشگاه توسط واحد های مربوطه جهت پذیرایی و جلساتمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
شرکت در جلسات کارگاه ها

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری اطلاع رسانی به کارکنان از طریق ارسال نامه بر خط (Online) بله
سایت دانشگاه اطلاع رسانی از رویداد به دانشجویان بر خط (Online) خیر

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد گزارش پایانی ارزیابی دسته ای (Batch) دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاهجذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

مخاطبین: دانشجویان غیر ایرانی

با توجه به سطح دسترسی شما موردی برای نمایش وجود ندارد


بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه 1

1. عنوان خدمت : جذب / پذیرش دانشجویان خارجی


2. شناسنامه خدمت :


3. ارائه دهنده خدمت

نام دستگه اجرایی: دانشگاه رازی کرمانشاه

نام دستگه مادر: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


4. ارائه دهنده خدمت

شرح خدمت: جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

نوع خدمت:


نوع مخاطبین:

  دانشجویان غیر ایرانی

ماهیت خدمت:


سطح خدمت:


رویداد مرتبط با:


نحوه آغاز خدمت:


مدارک لازم برای انجام خدمت:

کپی آخرین مدرک تحصیلی، کپی پاسپورت،یک قطعه عکس، کد رهگیری سازمان ( سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی)


قوانین و مقررات بالادستی:

آیین نامه سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی5. جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

50 خدمت گیرنده در خدمت گیرندگان در:


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

2 ماه


تواتر

2 بار در سال

تعداد بار مراجعه حضوری:

3 مرتبه ( تحویل مدارک، ارجاع به گروه آموزشی و تحویل معرفی نامه و ارجاع به آموزش)


مبلغ شماره حساب بانکی پرداخت به صورت الکترونیک

5. نحوه دسترسی به

آدرس دقیق و مستقیم در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

http://www.saorg.ir/ https://golestan.razi.ac.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونکی بودن همه یا بخشی از آن:
سازمان امور دانشجویان غیرایرانی سامانه آموزشی دانشگاه رازی


مرحله خدمت : در مرحله اطلاع رسانی خدمتذکر ضرورت مراجعه حضوری
براساس تفاهم نامه توسط دانشگاه در دانشگاهی خارج از ایران

مراجعه به دستگاه:


مرحله خدمت : در مرحله درخواست خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارائه مدارک مکمل درخواست

مراجعه به دستگاه:مرحله خدمت : در مرحله تولید خدمت
(فرآیند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه‌ها)

ذکر ضرورت مراجعه: ارجاع شخص به گروه آموزشیمرحله خدمت : در مرحله ارائه خدمتشماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 0ذکر ضرورت مراجعه حضوری
ارجاع شخص به آموزش

مراجعه به دستگاه:


7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر فیلد مورد تبادل استعلام الکترونیکی استعلام غیر الکترونیک
اتوماسیون اداری اطلاع رسانی به کارکنان از طریق ارسال نامه بر خط (Online) بله
سایت دانشگاه اطلاع رسانی از رویداد به دانشجویان بر خط (Online) بله

8. ارتباط با سایر دستگاه‌های دیگر

نام دستگاه دیگر نام سامانه های دستگاه دیگر فیلدهای مورد تبادل مبلغ (در صورت پرداخت هزینه) استعلام الکترونیکی اگر استعلام غیر الکترو.نیکی است، استعلام توسط:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سامانه سجاد نتایج برگزاری دوره‌ها، کلاس‌ها و مسابقات دسته ای (Batch) دستگاه

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

ردیف عنوان
1 برگزاری کلاسهای فوق برنامه واوقات فراغت-داوری،مربیگری
2 برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی
3 میزبانی مسابقات ورزشی واعزام تیمهای ورزشی
4 ارزیابی تندرستی ومشاوره ورزشی

7. ارتباط خدمات با سایر سامنه ها(بانک‌های اطلاعاتی) در دستگاه

برگزاری کلاسهای فوق برنامه و اوقات فراغت داوری مربیگری

کلاسهای فوق برنامه

برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری

برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی

میزبانی مسابقات ورزشی و اعزام تیم های ورزشی

میزبانی مسابقات ورزشی

اعزام تیم های ورزشی

ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی