نظرسنجی وب سایت میز خدمت دانشگاه رازیسوال : گرافیک سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

سوال : محتوای اطلاعاتی ارائه شده توسط سایت راچگونه ارزیابی می کنید؟

سوال : خدمات ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟