نظرسنجی در خصوص بیمه تکمیلی تجارت نوسوال : تا چه میزان از نماینده بیمه در دانشگاه رضایت دارید؟

سوال : تا چه میزان از پرداخت های بیمه (تناسب هزینه و جبران آن توسط بیمه) رضایت دارید؟

سوال : تا چه میزان از بازه پرداخت بیمه (حداکثر 10 روز کاری) رضایت دارید؟

سوال : تا چه میزان پرداخت های بیمه (جبران هزینه های درمانی) رضایت شما را تامین می کند؟

سوال : چه میزان تمایل دارید که در سال آتی دانشگاه با بیمه تجارت نو مجدد قرارداد منعقد نماید؟