MASFA

درباره میز خدمت دانشگاه رازی

میز خدمت دانشگاه رازی کرمانشاه علاوه بر اصلاح فرایند امور اداری و گردش کار می توان نوع خدمت و زمان ارائه خدمت و ... را ارزیابی کرد و مشکلات یا نقایص احتمالی را برطرف کرد.

image